Нині кафедра здійснює ступеневу підготовку фахівців за спеціальностями:
«Електротехнічні системи електроспоживання» (освітньо- кваліфікаційний напрям «Електротехніка» – з 1981 р., «Електротехніка і електротехнології» – з 2011 р., «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – з 2015 р.), «Енергетичний менеджмент» ( «Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці» – з 2001 р.)
Вказані спеціальності ліцензовані та акредитовані за четвертим, найвищим рівнем, що дає змогу проводити підготовку за рівнями «бакалавр», «спеціаліст»,«магістр». Викладачами кафедри створено всі необхідні методичні розробки для організації та проведення навчального процесу, підготовані та постійно оновлюються робочі навчальні плани, робочі програми дисциплін, курси лекцій та навчально-методичні посібники.
 

Наукова діяльність
На кафедрі ведеться наукова робота за такими основними напрямками:

– дослідження, математичне моделювання та оптимізація систем електроспоживання з метою раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів;
– розроблення та проектування електротехнічних пристроїв для сепарації харчових продуктів; дослідження електромеханічних навантажень роторів турбогенераторів у перехідних та надперехідних режимах;
– дослідження, математичне моделювання та розроблення систем автоматичного керування технологічними процесами.
 

Підготовка кадрів
На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів у аспірантурі
.
Керівництво аспірантами здійснюють викладачі кафедри (професори С.М.Балюта, П.О. Черненко, Ю.І. Тугай та А.І. Замулко).

Зв’язок із промисловістю
Основний напрям роботи кафедри на промислових підприємствах (здебільшого харчових) України – удосконалення схем електропостачання промислових підприємств та оптимізація режимів їх роботи з метою зменшення втрат електричної енергії, компенсація реактивної потужності. До роботи активно залучаються аспіранти, магістранти, кращі студенти старших курсів, що дає їм необхідний практичний досвід.